Zúčastnené strany

mozaika workshopy meetingy

Počas projektu sa konalo mnoho pracovných stretnutí, kde bol projekt predstavený zúčastneným stranám s cieľom získať spätnú väzbu a zapojiť ich do procesu návrhu systému. Počas samotných stretnutí bola táto myšlienka nielen ocenená, ale zároveň starostovia prisľúbili aktívnejšiu podporu pri testovaní vytvoreného systému s cieľom pilotne obstarať vybrané produkty pre združené obce. V prípade, že spolupráca bude úspešná, žiadna zo strán nevylúčila aj dlhodobejšiu spoluprácu.

V rámci pilotných aktivít bolo vytvorené silné konzorcium pozostávajúce z nasledujúcich organizácií:

Vidiecke municipality:

16 obcí Regionálneho združenia Hornád z Košického kraja -  jedného z najaktívnejších mikroregiónov na Slovensku  - Obce Belža, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Myšľa, Ždaňa, Vyšná Hutka

4 obce z Prešovského kraja - Čierne nad Topľou, Záhradné, Ľubotice, Remeniny

Miestna správa:

Košický samosprávny kraj

Technologické výskumné centrum alebo univerzita / R&D Organizácia:

Technická univerzita v Košiciach

SME / poskytovatelia IKT riešení:

Ekoauris, EUNEXT, LASACHI, LT Consult, Inventa Technologies, NAR marketing

 

Typ organizácie

Úloha v projekte

Obec

Spoluvytváranie a diseminácia najlepších obstarávacích techník (administratívni pracovníci), zodpovednosť za efektívny manažment výdavkov (starostovia), vplyv na tvorbu politiky na rôznych úrovniach – od lokálnej až po národnú

Orgán miestnej správy / Politický činiteľ

Tvorba politík za účelom zabezpečenia rozvoja vidieka/obcí (poslanci), spoluvytváranie a diseminácia najlepších techník obstarania (administratívni pracovníci)

Technologické výskumné centrum alebo univerzita / R&D organizácia

Vývoj platformy a vytváranie inovácií, identifikácia selekcia realizovateľných inovácií v oblasti obstarávania  do obstarávacích nástrojov (v závislosti na obchodnom modeli a trhových podmienkach)

SME / Poskytovateľ riešenia

Selekcia a implementácia  realizovateľných inovácií v oblasti obstarávania do obstarávacích nástrojov (v závislosti na obchodnom modeli a trhových podmienkach)