Living Lab posúva veci vpred...

pilotny koncept

Living Lab predstavuje ekosystém pre experimentovanie a spoločný vývoj s reálnymi používateľmi v reálnych podmienkach, kde koncoví používatelia spolu s výskumníkmi, firmami a verejnými inštitúciami spoločne skúmajú, navrhujú a overujú nové a inovatívne produkty, služby, riešenia a obchodné modely. Livng Lab, ako prístup vyvíjajúci nové produkty a služby podporovaný informačnými a komunikačnými  technológiami (IKT) v spolupráci s koncovými používateľmi, je na čele inovačného trendu, čo je podporené slovami Rady pre konkurencieschopnosť EÚ, ktorá „uznáva, že je dôležité podporovať všetky formy inovácií - tak technologické, ako aj netechnologické - najmä tie, ktoré prinášajú inovácie bližšie k potrebám trhu a lepšie reagujú na potreby používateľov.“ Vzhľadom k tomu, že Living Lab model prenáša infraštruktúru IKT prameniacu z výskumu a vývoja do reálneho života (ako sú napr. vidiecke alebo rezidenčné oblasti), pridaná hodnota IKT produktov a služieb sa v zainteresovaných oblastiach a pre zainteresovaných ľudí sa stáva nástrojom pre zvyšovanie životnej úrovne a zlepšuje kvalitu života. Okrem toho, priebežná "dopyto – orientovaná" inovačná stratégia CentraLab podporuje väčšiu súdržnosť politík so širšími cieľmi regionálneho rozvoja a výrazne podporuje nadnárodnú spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu.

Ekosystém Living Lab je založený na komunikačno-kolaboračnej platforme, ktorá bude pomáhať uskutočňovať disemináciu znalostí medzi účastníkov. Koncovým používateľom, ktorými sú miestni obstarávatelia umožní tento ekosystém efektívnejšie riadenie verejných zdrojov týkajúcich sa obstarávaných produktov a služieb pre vidiecky región a každé ušetrené euro pomocou tohto konceptu prinesie dodatočné možnosti rozvoja v regióne.

Problém neefektívneho a problematického procesu verejného obstarávania potvrdili aj starostovia slovenských obcí, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia v Košiciach. Tí odhalili, že im chýba predovšetkým zdieľanie znalostí a neustála podpora zlepšovania procesu pomocou inovatívneho poskytovania znalostí a služieb. Vzhľadom na tieto problémy, sú obce nútené najímať si profesionálnych nákupcov autorizovaných na obstarávanie vo verejnom sektore a to je spojené s dodatočnými nákladmi.