Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka 2014

Dňa 20. Februára 2014 sa v rámci medzinárodného projektu CentraLab, pod záštitou Katedry bankovníctva a investovanie, Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, konala  konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka. Pozvanie prijali viacerí primátori a starostovia, ale aj lokálni podnikatelia a predstavitelia regionálnych združení, či už štátnych alebo fungujúcich v rámci tretieho sektora, čím sa vytvorilo tvorivé prostredie poskytujúce možnosť diskusie najmä na témy nástrojov regionálnych politík, rôznych foriem podpory municipalít a lokálnych združení, ale aj inovácií v podpore vidieka prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Hostiteľom konferencie sa stala obec Ždaňa, ktorá v spolupráci s organizačným tímom Katedry bankovníctva a investovania, Ekonomickej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach a Regionálnym združením obcí Hornád, pripravili účastníkom priestor pre prezentáciu aktuálnych problematík, ich názorov, ale zároveň aj štedré pohostenie pripravené predovšetkým z lokálnych farmárskych produktov. Moderátorom celej konferencie sa stal Ing. Mojmír Prídavok, ktorý spoločne s primátorom obce Ždaňa – Ing. Jánom Kokardom privítali účastníkov a slávnostne otvorili konferenciu, ktorej pokračovanie tvoril prvý blok vystúpení.

Obr. 1:Vystupujúci v rámci dopoludňajšieho bloku prednášok. 
Zľava postupne: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., Ing. Ladislav Vozárik, Ing. Imrich Fülöp, doc. Ing. Radoslav Delina, PhD., Ing. František Janke PhD.

Ten zahájil Ing. Imrich Fülöp, zástupca Košického samosprávneho kraja, vedúci odboru regionálneho rozvoja. Prezentácia bola zameraná na otázky rozvoja vidieka, potenciál tejto myšlienky, pričom jedným z prezentovaných nástrojov bola Regionálna integrovaná územná stratégia ako nástroj k riešeniu nezamestnanosti v Košickom kraji. Ako ukazujú aj mnohé štatistické údaje, situácia v Prešovskom a Košickom kraji, je z pohľadu zamestnanosti stále na veľmi zlej úrovni a teda táto oblasť podpory by mala byť, ako zdôraznil Ing. Fülöp, jednou z hlavných priorít najbližšieho obdobia, pričom zlepšiť súčasný stav by bolo možné prostredníctvom 3 základných nástrojov – zastavenia vytláčania pracovnej sily, rozvoja vidieka formou podpory odbytu domácej poľnohospodárskej produkcie a hľadaním alternatív k trhu práce pre pracovnú silu, ktorú trh práce nepotrebuje. Súčasťou prezentácie bolo zároveň aj ozrejmenie programu budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji, ktorého výsledkom by malo byť vytvorenie regionálnych distribučných centier pre predaj lokálne produkovaných komodít.

imrich-fulop

Obr. 2: Ing. Imrich Fulop pri prezentácii svojho príspevku.

Problematika nezamestnanosti bola ústrednou témou aj nasledovného vystúpenia ekonóma Ing. Ladislava Vozárika, ktorý aj prostredníctvom rozsiahlej prezentácie štatistických údajov potvrdil, že najväčší potenciál pre tvorbu nových pracovných príležitostí je na vidieku. Ako potvrdili porovnania s inými krajinami, vysoký podiel exportu na HDP, teda aj miera závislosti našej ekonomiky na ňom, nie je zákonitosťou vyplývajúcou z jej veľkosti. Ako naznačujú trendy, priemyselná výroba už momentálne nie je a pravdepodobne ani nebude primárnym sektorom zamestnanosti u nás a naše snahy by mali smerovať preto skôr do vidieckych oblastí, pričom osobitne bola zdôraznená potreba celoživotného vzdelávania, v ktorom žiaľ výrazne zaostávame za inými členskými krajinami EÚ, pričom však tento prvok môže výrazne ovplyvniť budúci ekonomický rast.

Tretia prednáška prvého bloku sa venovala prezentovaniu činnosti a plánov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, ktoré bolo na konferencii zastúpené jeho riaditeľkou Ing. Juliannou Orbán Máté, PhD.. EZÚS bolo založené v máji roku 2013 na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi, v súčasnosti župou Borsod–Abaúj–Zemplén a Košickým samosprávnym krajom, s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť, predovšetkým prostredníctvom realizácie projektov aleboprogramov cezhraničnej spolupráce.

Následná prvá krátka prestávka sa niesla v duchu neformálnych konverzácií predovšetkým na témy, ktoré odzneli v prvom bloku prednášok, no zároveň mali účastníci možnosť aj ochutnať rôzne druhy pokrmov z tradičných surovín. Popularitu nielen pre skvelú chuť syrov z kozieho mlieka, ale aj pútavú prezentáciu postupov výroby a chovu kôz si vyslúžili pracovníčky firmy Kozinka.

Druhý blok prednášok patril zástupcom Katedry bankovníctva a investovania, Ekonomickej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach. Vedúci katedry, doc. Ing. Radoslav Delina, PhD., predstavil vo svojom vystúpení portfólio aktivít, ktorým sa tím pod jeho vedením momentálne venuje, zahŕňajúc služby v elektronickom prostredí, hlavne so zameraním na sieťovanie firiem, obstarávanie a budovanie dôvery, ktoré sa stáva jednou z kľúčových problematík informačno-komunikačných technológií. Prezentované boli rovnako aj nové projektové zámery, ktoré budú realizované od roku 2014, ktoré by sme mohli zhrnúť do 2 skupín. Prvou sú služby v oblasti vzdelávania a podporu znalostí v elektronickom prostredí, ktoré majú za cieľ zlepšiť obsahovú náplň učiva vysokých škôl v záujme lepšieho uplatnenia absolventov v praxi. Druhá skupina aktivít je tvorená aktivitami smerujúcimi k vývoju a implementácií sociálnych inovácií, ktoré by mali viesť k zlepšeniu kvality života mnohých občanov.

Na koncept aktivít následne nadviazal Ing. František Janke, PhD., konkrétne prezentáciou systému pre obstarávanie vytvoreného špeciálne pre potreby obcí. Inteligentný nákupný systém bol vyvinutý v rámci pilotných aktivít medzinárodného projektu CentraLab, ktorého bol Ing. František Janke, PhD. lokálnym koordinátorom pre Slovenskú republiku. Výnimočnosť vytvoreného inteligentného nákupného prostredia spočíva v prístupe Living Lab, prostredníctvom ktorého sa mohli aj samotní jeho budúci používatelia podieľať na jeho tvorbe definovaním požiadaviek pre prax. Tento fakt je teda predpokladom výbornej funkčnosti a taktiež prináša ďalšiu výhodu – nakoľko sa nejedná o uzatvorený systém, samotní budúci užívatelia majú možnosť navrhovať, meniť a pridávať dodatočné prvky systému v podobe rôznych aplikácií, čím by malo dochádzať k permanentnému zlepšovaniu súčasného riešenie prepojenia obcí a hlavne lokálnych dodávateľov. Do projektu sa celkovo zapojilo 20 obcí, viacerí poskytovatelia IKT riešení, Košický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach. Výhody nového systému si pochvaľovali aj prítomní zástupcovia obcí, pričom jeho výhodnosť potvrdil aj primátor obce Ždaňa, Ing. Ján Kokarda, ktorý uviedol, že uplatnením systému pre obstarávanie sa im podarilo zabezpečiť dodávku energií s nákladmi nižšími o 30% oproti minulým.

Obr. 3: Ing. František Janke PhD. pri prezentáci svojho príspevku

Tretí blok prezentácií otvoril MVDr. Ján Marton z Farmárskeho fóra s príspevkom na tému „Poľnohospodárstvo a remeselná výroba - najlepšia kombinácia pre vidiecke oblasti". Zdôraznil potrebu podpory menších podnikov vo vidieckych oblastiach, napríklad aj ich prepojením, prostredníctvom vytvorenia regionálnych (tradičných) hospodárskych kolobehov s krátkymi dopravnými trasami, ktoré sú nielen predpokladom vyššej mieri ekonomickej prosperity, ale zároveň bránia špekuláciám s komoditami. Podľa MVDr. Jána Martona je zároveň potrebné vytvoriť regionálne reťazce v poľnohospodárstve a remeselnej výrobe spolu s ostatnými odvetviami, ako je obchod, cestovný ruch.

Následné poradie vystupujúcich v treťom bloku príspevkov bolo na požiadanie účastníkov, z dôvodu potreby odchodu, pozmenené. Po dohode tak nasledoval príspevok na tému „Komunitou vedený miestny rozvoj - kľúč k podpore vidieckych oblastí", predsedkyne občianskeho združenia MAS LEV, Ing. Andrei Hradiskej PhD.. Toto združenie je súčasťou siete malých akčných skupín, ktorá má v súčasnosti 29 členov a jej úlohou je v rámci programu LEADER napomáhať rozvoju vidieckych oblastí, vytvárať a zlepšovať partnerstvá a podporovať efektívne využívanie zdrojov daného regiónu.

V poradí tretím prezentujúcim v treťom bloku konferencie bol Jaroslav Ostrožovič, ktorý nazval svoje vystúpenie príznačne „Ako sa podniká na konci sveta". Pestovateľ hrozna a producent vína z Veľkej Tŕne je dôkazom, že poctivá dlhoročná práca, hoci aj v menej rozvinutom regióne, môže viesť až ku svetovým úspechom v podobe ocenení jeho produkcie na mnohých renomovaných súťažiach. Pán Ostrožovič počas svojej pútavej prezentácie v krátkosti porozprával prítomným nielen svoj podnikateľský príbeh, ktorý viedol k vytvoreniu vinohradov, v súčasnosti na ploche 55 hektárov, ale zároveň na mnohých príkladoch z praxe dokázal, že spolupráca s lokálnymi partnermi je mnoho krát tým najlepším riešením a prináša nielen ekonomické výhody dlhodobej spolupráce.

Témou poľnohospodárskej produkcie, konkrétnejšie jej odbytom pokračoval doc. Ing. Radoslav Delina, PhD., ktorý predstavil koncept elektronických služieb pre predaj z dvora tzv. AgroNet, ktorého cieľom by malo byť zlepšenie dostupnosti kvalitných lokálnych produktov a zároveň podporiť efektívnosť, kvalitu a konkurencieschopnosť regionálnych agroprocesov. A to všetko prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, založených na už spomínanom prístupe Living Lab. Navrhované riešenie by malo zabezpečiť nielen možnosť kúpi lokálnych produktov od lokálnych farmárov, ale aj ich prepojenie s orgánmi verejnej správy, poskytovateľmi IKT, výskumnými organizáciami a firmami z iných oblastí, čím by sa nielen podporila domáca produkcia, ale súčasne by sa vytvorilo tvorivé prostredie pre diskusiu nových myšlienok a nápadov.

Napriek na prvý pohľad krátkemu trvaniu konferencie, veríme, že sa nám podarilo splniť jej hlavný účel, ktorým bolo stretnutie zástupcov z radov obcí, miestnych samospráv, zákonodarcov, ako aj súkromných podnikateľov a vytvorenie otvoreného dialógu vedúceho k definícií a možným riešeniam aktuálnych problémov osobitne vidieckych oblastí východného Slovenska. Sme radi, že smerovanie našich projektových aktivít ocenili aj nezainteresované strany a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s cieľom čo najviac sa pričiniť o rozvoj vidieckych oblastí.