Regionálne trhovisko

Podporujeme lokálnu ekonomiku

CentraLab

Stredoeurópsky Living Lab pre teritoriálne inovácie

Regionálne trhovisko – online platforma pre nákup a inovácie

Cieľom pilotných aktivít na podporu vidieka v rámci projektu Centralab bolo zlepšenie finančnej situácie obcí, prostredníctvom zlepšenia manažmentu ich výdavkov. Za týmto účelom bola vytvorená platforma, ktorá nie je iba obyčajným nákupným riešením, ale je to miesto, kde sa môžu stretávať rôzne subjekty v oblasti verejného obstarávania, diskutovať idey, skúsenosti a následne ich využiť v oblasti tvorby a implementácie sociálnych a technologických inovácií . Ďalšou inovatívnou črtou platformy je otvorenosť riešenia, ktorá predstavuje možnosť napojenia akejkoľvek externej aplikácie. Celé prostredie bola navrhované v zmysle metódy Living Lab , čím boli rešpektované potreby a motivácie zainteresovaných strán, čo je dobrým predpokladom pre životaschopnosť a udržateľnosť riešenia.

Komunikačná platforma

Časť Manažment ideí umožňujúci zdieľanie a diskutovanie nápadov a konceptov v rámci preddefinovaných komunít alebo verejne, čím sa poskytuje priestor pre spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi.

Základné služby v rámci obstarávania

Tieto služby sú súčasťou základnej platformy (napr. riadenie nákupných prípadov, katalógy dodávateľov, aktívna komunikácia). Predpokladá sa, že tieto služby budú nielen poskytovať ale aj prijímať a spracovávať údaje z/do aplikácií tretích strán.

Nákupné aplikácie

Táto časť platformy predstavuje základný nástroj obstarávania, ktorý pozostáva z rozličných obstarávacích aplikácií (e‑tender, e-aukcia, analýza dát, atď.) financovaných z verejných zdrojov (t.j. vyvinutých v rámci projektu CentraLab alebo iných projektov), ako aj z komerčných aplikácií poskytnutých a financovaných súkromnými spoločnosťami.

Projekt Centralab

Logo

Základné informácie

  • Program: Stredná Európa – Cieľ európskej teritoriálnej spolupráce
  • Trvanie: 1.5.2011 – 30.4.2014
  • Vedúci partner: E-zavod (SI) krajín EÚ
  • Projektové Konzorcium: 10 projektových partnerov z 8 krajín EÚ
  • Hlavné aktivity: 10 rôznych cezhraničných pilotných projektov

Partneri projektu